Skip to content Skip to footer

Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea TNTm

 • H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • O.G. nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • H.G. nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare “Administrație” din administrația publică central link: legislatie.just.ro
 • H.G. nr. 360/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Cultură” link: legislatie.just.ro
 • Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date link: legislatie.just.ro
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) link: legislatie.just.ro
 • Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscal cu completarile si actualizările ulterioare link: legislatie.just.ro
 • Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • Legea nr. 287/2009 republicată – Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • Legea 134/2010 republicată – Codul de Procedură Civilă, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; link: legislatie.just.ro
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • Legea nr. 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale; link: legislatie.just.ro
 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • H.G. nr. 144/2008 privind aprobarea normelor metodologice de calcul al contribuției de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • OMFP nr. 2.634/2015 pentru aprobarea documentelor financiar-contabile; link: legislatie.just.ro
 • H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • O.M.F.P. nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • O.M.F.P. nr. 1.917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității patrimoniului instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • H.G. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro
 • Legea nr. 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare; legislatie.just.ro
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; legislatie.just.ro
 • Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranța a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; link: legislatie.just.ro